Posted in Sosyal Medya Teknoloji Yararlı Bilgiler

Samsung A9 (2018) Instagram Story Etiketleme Sorunu – Çözüldü !

Samsung A9 (2018) modellerinde yaşanan Instagram #story kişi etiketleme sorunu çözüldü !

Böyle bir durum ile karşılaşanların telaşla ilk akıllarına gelen şey telefonlarında olabilecek arıza… Aslında böyle bir durum söz konusu değil. İçiniz rahat olsun telefonunuz arızalı değil, sadece yaptığınız küçük bir değişiklik !

Continue reading “Samsung A9 (2018) Instagram Story Etiketleme Sorunu – Çözüldü !”

Posted in Genel Sosyal Medya Teknoloji

İşletmeniz İçin WhatsApp Business!

WhatsApp Business, WhatsApp üzerinde bir işletme varlığına sahip olmanıza, müşterilerinizle daha verimli iletişim kurmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur.

Ayrı iş ve kişisel telefon numaralarınız varsa, hem WhatsApp Business hem de WhatsApp Uygulamasını aynı telefona yükleyebilir ve bunların farklı numaralarla kaydedilmesi sağlayabilirsiniz. Uygulama şimdilik sadece Google Play üzerinden sunulmaktadır.

WhatsApp Uygulamasında bulunan özelliklere ek olarak, WhatsApp Business şunları içerir:

• İŞ PROFİLİ

Müşterilerinizin değerli bilgileri (web siteniz, konumunuz veya iletişim bilgileriniz gibi) bulmasına yardımcı olmak için işletmeniz için bir profil oluşturabilirsiniz.

• İŞ MESAJLAŞMA ARAÇLARI

Müsait değilken Uzakta mesajı, size ilk mesaj attıklarında kendinizi tanıtan ve bilgilendiren Karşılama mesajını kullanarak müşterileriniz için daha ulaşılır olabilirsiniz.

• SABİT TELEFON HATTI/SABİT NUMARA DESTEĞİ

WhatsApp Business’ı sabit hat ile veya sabit bir telefon numarasıyla kullanabilirsiniz ve müşterileriniz bu numarayla sizinle mesajlaşabilir. Bu özellik için doğrulama anında telefonla ara seçeneğini tercih etmelisiniz.

• WHATSAPP UYGULAMASI VE WHATSAPP BUSINESS’I BERABER KULLANIN

Hem WhatsApp Business’ı hem de WhatsApp Uygulamasını aynı telefonda kullanabilirsiniz, ancak her uygulamanın kendi özel telefon numarasına sahip olması gerekmektedir.

• WHATSAPP WEB

Müşterilerinize bilgisayar üzerinden daha etkin bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Not: Sohbet yedeğini WhatsApp Uygulamasından WhatsApp Business’e geri yüklediğinizde, artık WhatsApp Uygulamasına tekrar geri yükleyemezsiniz. Geri dönmek isterseniz, WhatsApp Business’ı kullanmaya başlamadan önce telefonunuzdaki WhatsApp Uygulaması yedeklemesini bilgisayarınıza kopyalamanızı öneririz.

WhatsApp Business’ı yüklemek için tıklayınız.Posted in Alışveriş Merkezi

Yeni AVM Yönetmeliği – Yok Olmaya Yüz Tutmuş Meslekler

Yeni AVM yönetmeliği 26 Şubat 2016 tarihinde resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hepimize hayırlı olması dileklerimle….

Peki yeni yönetmelik neler getiriyor…!


26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, alışveriş merkezlerine ilişkin ilke ve kurallar ile alışveriş merkezi maliki ile yönetiminin, yetkili idarelerin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların alışveriş merkezlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü, 5 inci, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alışveriş merkezi: 4 üncü maddede belirtilen niteliklere sahip perakende işletmeyi,

b) Alışveriş merkezi maliki: Alışveriş merkezinin mülkiyetine sahip gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

c) Alışveriş merkezi yönetimi: Alışveriş merkezinin maliki tarafından alışveriş merkezinin yönetimi konusunda yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerden oluşan birimi,

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

d) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletmeyi,

e) Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf ve sanatkârlarca işletilen işletmeyi,

f) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

ğ) Satış alanı: Münhasıran büro amaçlı kullanılan işyerleri ile konaklama, depolama, üretim tesisleri/alanları ve ortak kullanım alanları hariç olmak üzere alışveriş merkezlerinde işyerlerinin toplam alanını,

h) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

ı) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alışveriş Merkezinin Nitelikleri ve Ruhsatlandırma Süreci

Alışveriş merkezinin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Alışveriş merkezinin;

a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar topluluğuna,

b) En az beş bin metrekare satış alanına,

c) İçinde en az biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı en az on işyerine ya da büyük mağaza niteliği taşıyan işyeri bulunmasa dahi beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı en az otuz işyerine,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım alanlarına,

d) Merkezi bir yönetime,

sahip olması gerekir.

Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması

MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatı başvurusunda, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki nitelikleri taşıyan projeler alışveriş merkezi projesi kabul edilir. Bu projede alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirmez.

(2) Alışveriş merkezi projelerinde bu Yönetmelikte belirtilen ortak kullanım alanlarına yer verilir.

(3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir.

(4) Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde üst meslek kuruluşlarının yazılı görüşleri talep edilir.

(5) Üst meslek kuruluşları, talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde görüşlerini yazılı olarak gönderir. Bu görüşler tavsiye niteliğindedir. Görüş yazılarında; yapı ruhsatını vermeye yetkili idarenin sınırları içindeki alışveriş merkezi sayısı, bunların birbirine ve yerleşim yerlerine olan mesafesi, ulaşım imkânları, alışveriş merkezinin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile yaratacağı can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, çevresel ve demografik unsurlara yer verilir. Süresi içinde görüş verilmemesi halinde görüşün olumlu olduğu kabul edilir.

(6) Büyükşehir belediyesi tarafından alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken ilgili ilçe belediyesinden de görüş alınabilir. Bu durumda, dördüncü ve beşinci fıkralardaki usul ve esaslar uygulanır.

(7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olan alışveriş merkezine yapı kullanma izin belgesi verilir. Kanunun uygulamasında bu belge işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Kullanım Alanlarına İlişkin İlke ve Kurallar

Ortak kullanım alanları

MADDE 6 – (1) Alışveriş merkezinde kullanımı ücretsiz olacak şekilde; sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları ile ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer alanlar oluşturulur. Alışveriş merkezi otoparkının müşteriler ve alışveriş merkezi içindeki perakendeciler haricinde kullanımını sınırlandırmak amacıyla alışveriş merkezi yönetimi tarafından, süreli kullanıma bağlı ücretlendirme yapılabilir.

(2) Ortak kullanım alanları, engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulur.

(3) Ortak kullanım alanlarının bu Yönetmeliğe ve Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olarak oluşturulmasından alışveriş merkezi maliki, amacına uygun olarak kullanılmasından, bu alanlarda oluşabilecek kazalara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından ve bu alanlara ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken sorumludur.

Sosyal ve kültürel etkinlik alanı

MADDE 7 – (1) Alışveriş merkezinde sergi, söyleşi, tanıtım ve imza günleri gibi sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla satış alanının en az binde beşi oranında alan ayrılır. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.

(2) Sosyal ve kültürel etkinlikler, etkinlikten en az yedi gün önce alışveriş merkezinin görülebilir yerlerinde ve varsa internet sitesinde ilan edilir.

Acil tıbbi müdahale ünitesi

MADDE 8 – (1) Acil tıbbi durumlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi ve ihtiyaç halinde en yakın hastaneye sevkin sağlanabilmesi amacıyla, alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir yerinde en az yirmi metrekare büyüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi oluşturulur.

(2) Acil tıbbi müdahale ünitesinin girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve işareti yer alır. Acil tıbbi müdahale ünitesinin yeri yönlendirme levhalarıyla gösterilir.

(3) Satış alanı yirmi bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az bir acil tıp teknisyeni veya acil tıp teknikeri, yirmi bin ila elli bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri veya acil tıp teknikeri bulunamayan hallerde en az iki acil tıp teknisyeni, satış alanı elli bin ila yüz bin metrekare olan alışveriş merkezinde en az birer acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri, satış alanı yüz bin metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezinde ise en az birer acil tıp teknisyeni ve tıp doktoru bulundurulur.

(4) Acil tıbbi müdahale ünitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen nitelik ve miktarda ilk yardım malzemesi ve ekipmanı bulundurulur.

(5) Alışveriş merkezindeki ortak kullanım alanlarının ve dört yüz metrekareden büyük perakende işletmelerin görünür kısımlarına acil tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonu yerleştirilir.

(6) Bu maddede öngörülen hizmetler, özel sağlık hizmeti veren kuruluşlardan hizmet satın alınmak suretiyle de verilebilir.

Bebek bakım odası ve çocuk oyun alanı

MADDE 9 – (1) Alışveriş merkezinde kolay ulaşılabilir yerlerde, her katta on metrekareden az olmamak üzere yeterli büyüklükte ve sayıda, içinde lavabosu, alt değiştirme ünitesi, emzirme koltuğu ve sehpa bulunan, yeterli iklimlendirme ve hijyen şartlarına sahip yeterli sayıda bebek bakım odası oluşturulur.

(2) Alışveriş merkezinde 0-10 yaş grubu çocukların oyun oynaması için yaş gruplarına göre ayrıştırılmış biçimde, ebeveynlerin çocuklarının gözetimini sağlayabileceği oturma yerleri bulunan, yaralanma ve kazalara karşı güvenlik tedbirleri alınmış, yeterli sayıda çocuk oyun alanı oluşturulur.

Diğer ortak kullanım alanları

MADDE 10 – (1) Satış alanı yüz bin metrekarenin altında olan alışveriş merkezinde en az otuz metrekare, yüz bin metrekare ve üstünde olan alışveriş merkezinde ise en az elli metrekare büyüklüğünde, içinde lavabosu bulunan, yeterli iklimlendirmeye ve ihtiyacı karşılayacak diğer niteliklere sahip, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacak şekilde, otopark haricinde olmak üzere ve alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir yerinde ibadet yeri oluşturulur.

(2) Alışveriş merkezinde, ihtiyacı karşılayacak nitelik ve sayıda dinlenme yeri oluşturulur.

(3) Alışveriş merkezinde yaşlı ve engelliler, kadın, erkek ve çocuklar için ayrı ayrı olacak şekilde, gerekli hijyen şartlarına sahip ve yeterli sayıda alaturka ve alafranga tuvalet oluşturulur. Ebeveynlerin, çocuklarının tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla en az bir adet bağımsız tuvalet oluşturulur.

Ortak giderler

MADDE 11 – (1) Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderler, bu Yönetmelik ekindeki usul ve esaslara göre hesaplanarak paylaştırılır.

(2) Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden, birinci fıkradaki ortak giderler dışında kalan pazarlama ve yönetim gibi ortak faydaya yönelik hizmetler için katılım payı talep edilebilmesi, bu hususun, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilmiş olmasına bağlıdır. Taraflar arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe bu giderler de bu Yönetmelik ekindeki usul ve esaslara göre hesaplanır.

(3) Kiracı olarak faaliyette bulunan perakende işletmelerden birinci ve ikinci fıkrada belirtilen nitelikteki giderler dışında ortak gider adı altında herhangi bir bedel talep edilemez.

(4) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki giderler için, bir önceki yılın kesinleşen giderlerinin yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacak muhtemel gider tutarı üzerinden avans talep edilebilir. Bu giderler için avans alınması halinde, avansın ait olduğu yılın sonuna kadar mahsup işlemi gerçekleştirilir.

(5) Ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanır ve ödenir.

(6) Ortak gider katılım payları perakende işletmelerden yazılı olarak talep edilir ve bu yazıda giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilir.

(7) Alışveriş merkezi yönetimince her yıl mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın ortak giderleri ile ortak kullanım alanı gelirlerine ilişkin rapor hazırlanarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilir. Bu raporda; bu Yönetmelik ekindeki usul ve esaslara göre her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak gider katılım paylarına, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirlere ve ortak gider katılım payından yapılan ödemelere ilişkin bilgiler ile her bir gider türü için ortak gider hesaplamalarına yer verilir. Perakende işletmelerce talep edilmesi halinde, ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ile ortak gider katılım paylarından yapılan ödemelere ilişkin belgelerin birer örneği alışveriş merkezi yönetimince perakende işletmelere verilir.

(8) Ortak gider katılım payları tahsilat amacı dışında kullanılamaz. Ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler ortak giderlerin karşılanmasında kullanılır.

(9) Alışveriş merkezi içindeki perakende işletmeden, bu Yönetmelik ekindeki usul ve esaslara göre yapılan hesaplama sonucunda tahsil edilmesi gerekenden daha az ortak gider katılım payı tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen kısım işyeri malikince karşılanır.

(10) Kiraya verilmemiş işyerlerine ait ortak gider katılım payları bu işyerlerinin maliklerince karşılanır.

(11) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Tahsisine İlişkin İlke ve Kurallar

Yer tahsisi

MADDE 12 – (1) Alışveriş merkezinde;

a) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında,

b) Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere, en fazla rayiç bedelinin dörtte biri tutarında kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında,

yer tahsis edilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken sorumludur.

Rayiç bedel tespiti

MADDE 13 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin rayiç kira bedeli alışveriş merkezi malikince tespit edilir.

(2) Rayiç bedelin tespitinde, tahsis edilen işyerinin büyüklüğü ve alışveriş merkezi içindeki konumu, alışveriş merkezinin büyüklüğü ve bulunduğu yer, potansiyel iş hacmi ve ciro gibi hususlar dikkate alınır.

Tahsis edilen işyerlerinin duyurulması

MADDE 14 – (1) Tahsis edilen işyerlerine ilişkin kiralama duyurusu, ilgili üst meslek kuruluşuna ve üyelerine duyurulmak üzere o ilin esnaf ve sanatkârlar odaları birliğine alışveriş merkezi yönetimince yazılı olarak gönderilir.

(2) Kiralama duyurusu, ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ve ilgili üst meslek kuruluşu tarafından yazının kendilerine ulaştığı tarihte, alışveriş merkezi tarafından ise yazının gönderildiği tarihte kendi internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Kiralama duyurusunda alışveriş merkezinin adı, adresi, kiraya verilecek işyerine ait bilgiler, rayiç kira bedeli, başvuru adresi ve son başvuru tarihi ile başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

(4) Kiralama duyurusunun ilgili üst meslek kuruluşuna ulaştığı tarih, duyuru tarihi kabul edilir.

(5) Birinci ve üçüncü fıkranın uygulanmasından alışveriş merkezi yönetimi sorumludur.

Başvuru

MADDE 15 – (1) Tahsis edilen işyerlerinin kiralanmasına ilişkin başvurular yazılı olarak alışveriş merkezi yönetimine yapılır.

(2) Başvuru yazısına, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olunduğuna dair belge ile kiralama duyurusunda belirtilen belgeler eklenir.

(3) Başvuru, alışveriş merkezi yönetimince kayıt altına alınır ve başvurunun yapıldığını gösterir bir belge düzenlenerek başvuru sahibine verilir. Bu belgede, başvurunun tarihi ile tarafların adı, soyadı, unvanı ve imzası yer alır.

(4) Başvuru kayıt ve belgeleri ile rayiç bedel hesaplamaları alışveriş merkezi yönetimince, başvuru tarihinden itibaren beş yıl süreyle saklanır.

Kiraya verme

MADDE 16 – (1) Başvuruları değerlendirmeye ve tahsis edilen işyerlerini kiraya vermeye alışveriş merkezi maliki yetkilidir. Bu işyerleri, usulüne uygun başvuru yapan ve kiralama şartlarını kabul eden esnaf ve sanatkâr işletmecileri ile geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiralanır.

(2) Esnaf ve sanatkâr işletmecilerine tahsis edilen işyerlerine yeteri kadar talep olmaması veya boşalan yerlerin, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre yapılan duyuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurulamaması hâlinde, bu işyerleri diğer talep sahiplerine kiraya verilebilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasından alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken sorumludur.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin tespiti ve ilanı

MADDE 17 – (1) Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

(2) Birinci fıkraya göre belirlenen meslekler Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir ve ilgili üst meslek kuruluşuna yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alışveriş merkezinin sürekli indirimli satış ibaresini kullanması

MADDE 18 – (1) Sürekli indirimli satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin alışveriş merkezince kullanımı, içindeki perakende işletmelerin her birinin sürekli indirimli satış yapmasına bağlıdır. Bu ibarelere, alışveriş merkezinin ön cephesinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer verilir.

(2) Beslenme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri hizmetlerin ve/veya hızlı tüketim mallarının satışını yapan lokanta, sinema, berber, terzi ve market gibi perakende işletmeler ile niteliği itibarıyla sürekli indirimli satış türüne uygun olmayan diğer perakende işletmeler birinci fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz.

(3) Alışveriş merkezince sürekli indirimli satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelerin usulüne uygun kullanılmasından alışveriş merkezi maliki ve yönetimi müştereken sorumludur.

Güvenlik hizmeti

MADDE 19 – (1) Alışveriş merkezinin otopark dahil her türlü bağlantı ve eklentileri ile giriş ve çıkışlarında 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde özel güvenlik hizmeti sağlanır.

(2) Alışveriş merkezinde bebek bakım odası ve tuvalet gibi niteliği itibarıyla kayıt altına alınması uygun olmayan alanlar dışındaki ortak kullanım alanları kamera ile kayıt altına alınır ve bu kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır. Bu kayıtların saklanmasından alışveriş merkezi yönetimi sorumludur.

Denetim ve ceza hükümleri   

MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak alışveriş merkezleri nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatı aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, alışveriş merkezleri nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezalarını Bakanlık, diğer bentlerinde öngörülenleri ise Bakanlığın talebi üzerine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, taşrada il müdürlüğüne devredebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 29/1/2015 tarihi itibarıyla faaliyette olan alışveriş merkezleri, 4 üncü maddenin (ç) ve (d) bentlerindeki nitelikleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sağlar. Bu fıkra gereğince alışveriş merkezlerinde yapılacak tadilatların yapı ruhsatının yenilenmesini gerektirmesi durumunda ruhsatlandırma, alışveriş merkezine yapı ruhsatını vermiş olan idare tarafından yapılır.

(2) Perakende Bilgi Sistemi uygulamaya geçinceye kadar yapı kullanma izin belgesi verilen alışveriş merkezlerine ilişkin gerekli bilgiler, yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on beş gün içinde, hâlihazırda faaliyette olan alışveriş merkezlerine ilişkin gerekli bilgiler ise bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idare tarafından yazılı olarak Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan satış alanları, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine kiralanmak üzere tahsis edilmesi zorunlu orana ulaşana kadar, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak esnaf ve sanatkâr işletmecilerine öncelik verilmek suretiyle kiralanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren alışveriş merkezlerinde boşalan satış alanları, geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiralanmak üzere tahsis edilmesi zorunlu orana ulaşana kadar, bu meslekleri icra edenlere 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kiralanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Continue reading “Yeni AVM Yönetmeliği – Yok Olmaya Yüz Tutmuş Meslekler”

Posted in Teknoloji

iOS 9 Beta

indir

iOS 9 Beta Sürümü

Apple, birçok yenilikle birlikte gelen yeni mobil işletim sistemi iOS 9’u uzun süredir yayında tutmakta ve indirme sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Öncelikle bildirmek isterim ki yükleme ile ilgili olarak öncelikle tüm sorumluluk size ait olmakla beraber, İphone 4S için biraz daha düşünmeniz gerekmekte !

IPhone’unuza iOS 9 beta güncellemesini indirmek için telefonunuzdan önce Safari tarayıcınızı açın ve  beta.apple.com/profile sayfasına giderek işleme başlayın. Download Profile tuşuna basın ve yüklenmesi için telefonunuza zaman verin işte Hepsi bu… Daha sonra güncellemenin yüklenmesi için Ayarlar menüsüne yönlendirileceksiniz.

Karşınıza gelen menüden Install / Yükle butonuna tıkladıktan sonra ,güncelleme kurulumu başlayacaktır.

images

iOS 9 Özelliklerinden …

1. Ayarlar İçinde Arama
iOS 9 ile ayarlar sayfası daha geniş ve detaylı olacak. Apple güncelleme ile birlikte ayarlar sayfası için arama özelliğini de iOS 9 ile getirecek.

2. Siri İçin Aksan Seçimi
Siri kullanıcı tarafından seçilen dille dinliyor ve konuşuyor. Yani Siri Amerikan aksanı ile konuşurken İngiliz aksanı ile dinleyebilecek.

3. Siri Bana Mesaj At
iOS 9’da telefonunuz ile birlikte Siri’de sessize alınabilecek. Telefonunuzu sessize aldığınızda Siri’nin yazılı iletişim kurmasını sağlayabileceksiniz.

4. Düşük Güç Modu
Pil ömrünü en az 1 saat arttıracak düşük güç modu ile sarjınızın yetmeyeceği durumlardan kurtulabileceksiniz.

5. Shift Kullanımı
iOS 9 öncesi sürümlerde shift tuşunun basılı olup olmadığı anlaşılmıyordu. Yeni güncelleme ile bu sorun ortadan kalkıyor.

6. Bluetooth Klavye
iOS 9 ile birlikte iPad’i Bluetooth klavye ile kullanmak kolaylaşıyor. Klavyedeki özel tuşların kullanım ve uygulamalar arası hızlı geçiş yeni güncelleme ile mümkün olacak.

7. iCloud Drive Uygulaması
iOS 9 iCloud Drive uygulaması ile gelecek. Bu sayede iCloud’a tek bir noktadan erişim sağlayarak daha kolay yönetme imkanı olacak.

8. Türkçe Kelime Tahminleri
iOS 9 ile mesaj yazmayı daha kolay hale getiren kelime tahmini aracı Türkçe kelimeler içinde kullanılabilir olacak.

9. Uygulamalar Arası Geçiş Arayüzü
Home tuşu ile uygulamar arasında geçiş yapılmasını sağlayan arayüze hoş bir derinlik ve animasyon eklenmiş.

10. Android’ten iPhone’a Geçiş Kolaylığı
Android işletim sistemli bir cihazdan iPhone geçişi kolaylaştıracak bir uygulama iOS 9 ile birlikte gelecek. Kişiler, mesajlaşma geçmişi, e-post hesapları, takvimler, fotoğraflar, müzikler, kitaplıklar  yeni cihazınıza kolayca taşınabilecek.

11. 6 Haneli Parola
iOS 9 ile 6 haneli parola kullanabileceksiniz.

12. Yeni Yazı Fontu
Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch’larda kullanılan San Francisco fontu kullanılacak.

13. iPad İçi Klavye Kısayolları
iPad kullanımı pratik hale getirmek isteyen Apple klavyenin üst kısmında yer alan “Kes, Kopyala, Yapıştır” Kalın, İtalik, Alt çizgi” ve mail uygulamasında yer alan “Dosya Ekle” kısayollarını aktifleştirecek.

14. Diğer Cihazlardan Arama ve Mesaj Alma Seçimi
Apple ekosisteminde olan kullanıcıların en rahat ve aynı zamanda en sıkıntılı özelliği telefonları çaldığında iPad ve Mac cihazlarının da aynı anda çalması. iOS 9 ile hangi cihazlardan arama veya mesaj kabul edileceği seçilecek.

15. Apple Pay Seçenekleri
iOS 9 ile birlikte Apple Pay home tuşu ile kontrol edilebilecek.

16. Üreme Sağlığı
Apple kullanıcıları için özel olarak geliştirilen sağlık uygulamasına üreme sağlığı özelliği eklenecek. Bu uygulama bebek sahibi olmak isteyenlerin çok işine yarayacak.

17. Toplu Taşıma ve Transit Bilgileri
iOS 9 ile harita uygulamasına toplu taşıma, sefer ve aktarma bilgileri  veriler eklenecek.  Şehiriçi harita kullanımı ve yolculuklar kolaylaşacak.

18. Gelişmiş Notlar Uygulaması
Yeni güncelleme ile birlikte not uygulamasına fotoğraf ekleme, elle çizim yapma, liste oluşturma, cetvel özellikleri eklenecek.

19. CarPlay Özelliği
iOS 9 ile birlikte CarPlay aracınızın içini özel olarak tanımlanabiliyor. Bu özel alana geldiğinizde Siri’ye farklı komutlar verebiliyorsunuz. Arabaya bindiğinizde Siri’den size arama yapmanızı hatırlatmasını isteyebilirsiniz.

20. Spotlight Arama Yapabilme
iOS 9 ile birlikte arama özelliğinin kapsamı artacak. Cihazınızda arattığınız kelime ile ilgili kişiler, uygulamar, dosyalar ve belirlenen internet sitelerinden sonuçlar gelecek.

21. Geri Dön Butonu
Safari’de gezerken bir bağlantıya tıkladığınızda sizi Apple Store’daki bir uygulamaya yönlendiriyordu. Bu durumun kullanıcıları memnun etmediğini düşünen Apple sayfadan çıkabilmeniz için bir buton koymuş.

22. Arayan Tahmini
Telefon numarasın kaydetmediğiniz ama e-posta ile iletişim kurduğunuz kişiler sizi aradığında iPhone’nunuz e-postalarda arama yaparak sizi kimin aradığını tahmin edebilecek.

23. Düşük Boyutlu Güncelleme
iOS 8 Güncelemesi 4.58 GB boş alana ihtiyaç duyarken iOS 9 güncellemesi 1.3 GB alan ihtiyacı ile oldukça düşük boyutlu bir güncelleme olacak.

24. Yan Anahtar
iPad’e özel yan anahtar özelliği iPhone’a gelecek. iOS 9 ile birlikte sessize alma anahtarı yön kilidi olarak kullanılabilecek.

25. Yenilenen Siri
iOS 9 ile birlikte Siri’nin tasarımı Apple Watch’taki gibi olacak.

26. Wifi Asistanı
iOS 9 ile birlikte wifi kullanımınız kontrol altında olacak.

27. Yenilenen Siri
iOS 9 ile birlikte gelen reklam engelleme özelliği çok tartışılacak.

 

Ekran Alıntısı

 

 

Posted in Teknoloji

Mobil Uygulama Yapmak Artık Çok Kolay !

images

Teknolojinin gelişimiyle birlikte İnternet kullanımında mobil uygulama payı her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının, küçük işletmelerin dahi mobilde ulaşılabilir olması ve bu anlamda bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mobil uygulama yapabilmek  için donanım alt yapısı olmasının yanında programlama bilinmesi ön şart veya maddi gücünüzün yettiği kadar bu işleri sizin adınıza üstlenecek bir firma ile anlaşmanız en doğru seçenek gibi gözüküyor. Günümüz gerçeklerinde programlama dili bilen veya bu konulara maddi bir ödenek ayıran bir çoğunluk yok gibi,

Neyse ki ,artık mobil uygulama yapabilmek için programlama dili bilmenize ve para harcamanıza gerek yok, az maliyet ile mobil uygulama sahibi olabilir veya ücretsiz olarak kendi ağınıza hizmet verebilirsiniz ! Nasıl mı? İnternet üzerinde bu hizmetler için oluşturulmuş olan siteler size yol gösterecektir.

Mobil Uygulama Siteleri;

MobiRoller

Android ve iPhone uygulaması oluşturmak isteyenler için ideal bir sitedir. Tamamen Türkiye’de üretilen ve Türkçe teknik desteğe sahip olan MobiRoller sayesinde hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ve kodlama bilmeden dakikalar içinde mobil uygulama yapabilirsiniz.

logo-01

MobiRoller ile geliştirilen uygulamalar; Android ve iPhone uygulamaları desteği, kullanıcı üyeliği, e-ticaret, sipariş, sosyal medya entegrasyonu (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vb), anlık bildirimler (push notification), tek tuşla arama, gelişmiş kullanıcı istatistikleri ve harita desteği gibi onlarca farklı ve başarılı özelliğe sahip.

Türkiye’den ve yurtdışından birçok kişi ve kurum tarafından kullanılan MobiRoller’ın kendine ait de bir Market’i mevcut. Market adresi http://appstore.mobiroller.com

Free (Ücretsiz) pakete ek olarak aylık ve yıllık ödeme planlarından birini seçerek hiçbir taahhüt olmadan kullandığınız kadar ödeyebilirsiniz. Kredi kartı bilgisi paylaşmadan ücretsiz deneme sürümü olması da uygulamanın diğer bir avantajı.

Appery,

Android, iOS ve Windows işletim sistemleri için uygulamalar geliştirebileceğiniz, Apache Cordova içeren bulut tabanlı bir mobil uygulama geliştiricidir.

appery.io_1

Bulut tabanlı olması nedeni ile, herhangi bir indirme ya da yükleme işlemi gerektirmiyor. Uygulamanızın arayüzünü tasarlamanız için sürükle – bırak mantığıyla çalışan bir görsel düzenleyici bulunuyor. Bu sayede uygulamanızı daha hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz.

Appery içerisinde çeşitli özelliklerin yer aldığı bir eklenti kataloğu bulunmakla birlikte, ister kataloğundan, isterseniz de kendi özel eklentilerinizi işleyebilir, gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.

Appy Pie

Windows, Blackberry, Android ve iOS için uygulama yapması ve bunu Google Play ve iTunes’da yayınlamasına izin veren bulut tabanlı DIY (Do It Yourself/Kendin Yap) mobil uygulama oluşturma sitesidir. Mobil uygulamanızı oluşturmak için sayfaları sürükleyip bırakmanız yeterli.

logo_new

Uygulama sonunda tüm platformlarda çalışan HTML5 tabanlı hibrit uygulamanız oluşacak olup, tüm eklentiler gerçek zamanlı olarak entegre olacaktır.

GameSalad

iOS, Android, HTML5 ve OS X dahilinde oyunlar yapıp paylaşmanızı sağlar. Sürükle-bırak arayüzü, herhangi bir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde düzenleme yapmanızı sağlar.

indir

AppMakr

iOS, Android ve HTML5 uygulamaları oluşturmasını sağlayan bir DIY (Do It Yourself/Kendin Yap) mobil uygulama aracı.

xAM_logo.png.pagespeed.ic.lDu58vrg9U

İstediğiniz kadar uygulama yapabilir, uygulamalarınızı sınırsız sayıda güncelleyebilir , yüksek çözünürlükte fotoğraf galerileri, canlı güncellemeler, müzik ve video yayını, sohbet odaları, Google Maps entegrasyonu, ortak etkinlik takvimi, uygulama içi alışveriş ve daha fazlası bir çok özellikleri kullanarak uygulamanızı verimli hale getirebilirsiniz.

Uygulamanızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve markette kullanıcılarınız ile paylaşabilirsiniz.

http://apps.appmakr.com

Keyifli uygulamalar dileği ile…